top of page
Kristna regnbågsrörelsen - Riksförbundet EKHO
Untitled design (6).jpg

 GDPR - Personuppgifter 

Information om hantering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Den lokalförening i EKHO som du som medlem valt att du vill tillhöra i samband med att du registrerar dina medlemsuppgifter:

  • EKHO Stockholm     (org nr: 802515-7481)

  • EKHO Göteborg        (org nr: 855101-5582)

  • EKHO Skåne             (org nr: 802465-4389)

  • EKHO Sydöst            (org nr: 802503-2049)

  • EKHO Mälardalen    (org nr: 802538-1503)

Mottagare av uppgifter: Mottagare av uppgifter är den lokalförening i EKHO som du som medlem valt att du vill tillhöra i samband med att du registrerar dina medlemsuppgifter (se ovan), samt Riksförbundet EKHO (org nr: 802402-3619) som tar emot inbetalningen av din medlemsavgift och registrerar dina medlemsuppgifter i medlemsregistret för den lokalförening du vill tillhöra.

Vilka uppgifter som behandlas: Följande personuppgifter sparas i medlemsregistret: För- och efternamn, bostadsadress, e-postadress, ev telefonnummer, födelseår samt könsidentitet. Föreningen lagrar INTE personnummer, endast födelseår.

Ändamål med behandlingen: Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att lokalföreningen skall kunna administrera medlemskapet och betalning av medlemsavgifter, hålla kontakt med medlemmen, samt göra medlemsutskick. Information om födelseår och könsidentitet lagras på grund av att lokalförening av bidragsgivare kan avkrävas statistik över ålders- och könsfördelning.

Rättslig grund: Mellan medlemmen och lokalföreningen föreligger ett avtal (i form av ett medlemskap), vilket ger lokalföreningen en rättslig grund för att hantera personuppgifter i syfte att medlemskapet skall kunna förverkligas. Föreningen använder sig alltså INTE av medlemmens aktiva samtycke som rättslig grund för hanteringen av personuppgifter.

Sekretess och utlämning av uppgifter till tredje part: Varje lokalförenings medlemsregister är elektroniskt och hanteras med strikt sekretess. Tillträde till medlemsregistret för respektive lokalförening ges endast till de personer som respektive lokalförenings styrelse utser. Utlämning av uppgifter till tredje part sker endast i två specifika fall:

  1. Riksförbundet EKHO samt EKHO Göteborg har outsourcat sin ekonomihantering, dvs bokföring, lönehantering och bankbetalningar, till Funkibator, 802462-4150. Funkibator har EJ åtkomst till medlemsregister, men ser dock personuppgifter kopplade till inbetalningar av medlemsavgifter. Riksförbundet EKHO och EKHO Göteborg har tecknat ett avtal med Funkibator som reglerar att Funkibator får agera som personuppgiftsbiträde för båda föreningarna. Funkibator och deras anställda omfattas av sekretess avseende alla former av personuppgifter de hanterar för EKHO:s räkning.

  2. I de fall medlem betalar in sin medlemsavgift till sin lokalförening genom Riksförbundet EKHO, 802402-3619, hanterar riksförbundet personuppgifterna och registrerar dem i EKHO Göteborgs medlemsregister. Detta sköts av den medlemssekreterare som utsetts av riksförbundets styrelse.

Lagringstid: Personuppgifterna om dig som medlem sparas under den tid medlemskapet gäller. När medlemskapet löpt ut sparas uppgifterna i upp till maximalt 4 månader därefter, för att kunna skicka ut påminnelser om förnyad medlemsavgift. Har ingen ny inbetalning av medlemsavgift då inkommit raderas permanent alla dina personuppgifter ur föreningens medlemsregister.

Dataskyddsombud och medlemssekreterare: Riksförbundets och respektive lokalförenings medlemssekreterare sköter löpande administration av medlemsregistret. Medlemssekreteraren har även utsetts till dataskyddsombud, som har som särskilt ansvar att övervaka hanteringen av personuppgifter. Kontaktuppgifter till dataskyddsombud och medlemssekreterare hittar du på föreningens hemsida www.ekho.se/gdpr.

Den registrerades rättigheter: Du som medlem har rätt att få dina personuppgifter rättade eller uppdaterade i medlemsregistret om uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att bli borttagen ur medlemsregistret. Om vi tar bort dina uppgifter innebär det att ditt medlemskap samtidigt upphör att gälla med omedelbar verkan. Du som medlem har också rätt att få ett utdrag som visar alla personuppgifter föreningen har registrerat om dig i medlemsregistret.

Begäran om rättelse/radering/utdrag: Kontakta din lokalförenings medlemssekreterare för att begära rättelse, radering eller registerutdrag. För att säkerställa att inte personuppgifter hanteras felaktigt krävs att du som lämnar in en begäran kan identifiera dig. Om identifieringen inte kan säkerställas på annat vis måste du personligen uppvisa giltig legitimationshandling innan vi kan genomföra din begäran.

Överföring av personuppgifter till tredje land och automatiserat beslutsfattande: Sker aldrig.

Rätten att lämna klagomål till Datainspektionen: Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du anser att föreningen inte hanterar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen (GDPR).

 

Styrelsen för Riksförbundet EKHO

Version: A, senast uppdaterad 2023-06-10

bottom of page