top of page

 - Om behovet av mötesplatser   

  Projektet "Unga transpersoner"

 

 

Under 2018 har EKHO Göteborg drivit ett projekt för att skapa oss en bild av unga kristna transpersoners situation i sina kyrkor och samfund men också i samhället i stort.

 

Vi har inom ramen för projektet skapat en enkät som gått ut till unga trans inom föreningen och i föreningens närhet. Målet med enkäten har också varit att höra oss för om behovet finns av en mötesplats för unga kristna transpersoner och hur den i så fall skulle se ut.

 

Vi ser i svaren att behovet finns. Både lokalt och på riksnivå. En liten grupp som genom enkäten fått möjlighet att uttrycka intresse för att delta i utformningen av en mötesplats, ska under 2019 med stöd av EKHO Göteborg arbeta med att förverkliga detta. Det är roligt tycker vi! Tidigare har det varit få transpersoner som sökt sig till oss.  Vi har de senaste åren dock sett en ökad tillströmning.

 

Sedan tre år tillbaka har vi på ungdomslägren erbjudit en workshop som riktat sig specifikt till transpersoner. Det är också under våra läger vi uppmärksammats på att behovet av en mötesplats finn

 

Vi tror att så väl styrelsen som andra behöver ökad kunskap om och förståelsen för hur det är att vara ung kristen transperson. Inom projektet  har vi därför, också tillsammans med unga transpersoner, anordnat och fortsätter att anordna direkta event med Unga Transpersoners situation i fokus.

 UNGA TRANSPERSONER

trans-1792756_1920.jpg

FÖRSAMLING FÖR ALLA?

 

EKHO bedrev under åren 2014-2016 projektet ”Församling för alla”. Vi har genomfört en undersökning för att belysa hur situationen ser ut för hbtq-personer i kristna församlingar. Genom enkäter och intervjuer har vi försökt undersöka faktiska förhållanden samt hur samtalet om hbtq-personers rättigheter förs.

 

En liknande undersökning publicerades av föreningen 2002. Vad har förändrats på 12 år? Mycket har hänt i samhället, vi har numera en könsneutral äktenskapslag, kyrklig närvaro på Pride tas för given och toleransen mot diskriminering blir allt lägre. Hur ser läget ur i församlingarna? Diskuteras frågan eller har församlingarna klart tagit ställning? Är gemenskapen öppen för alla oavsett sexuell läggning och könsidentitet? Detta är frågor som vi sökt svar på!

 

Projektet finansierades av Rättighetskommittén i Västra Götaland. Vi som drivit projektet är Anna-Karin Caspersson, verksamhetsutvecklare på EKHO Göteborg, och Johanna Wickberg, projektmedarbetare och ansvarig för föreningens verksamhet för unga vuxna.

Under 2014 skickades en enkät ut till ca 550 församlingar i hela Västra Götaland, till samtliga kyrkor som finns representerade i Sveriges kristna råd. Under hösten 2014 genomfördes också intervjuer med såväl församlings-representanter som kristna hbtq-personer. Resultaten av enkäten och intervjumaterialet sammanställdes under 2015. Det ledde fram till att en omfattande rapport skrevs med samma titel som projektet (se nedan).

 

Under 2016 har rapporten tryckts upp i ca 800 exemplar. Omkring 500 av dessa har skickats med vanlig post till pastorer och kyrkoherdar, kristna folkhögskolor, grundskolor, gymnasieskolor, studentföreningar, barn- och ungdomsorganisationer, Sveriges kristna råd, samfundsledningar, sex- och samlevnadsföreläsare i kristen kontext, m fl. EKHO har också ställt ut rapporten på Bokmässan i september 2016, samt hållit en föreläsning för inbjudna församlingsföreträdare inom Equmeniakyrkan.

Projektet är nu avslutat.

FÖRSAMLING FÖR ALLA? - Rapporten

 

FÖRSAMLING FÖR ALLA? är rapporten från EKHO Göteborgs projekt med samma namn. Rapporten är en sammanställning av enkät-undersökningen om hur kristna församlingar i Västra Götaland förhåller sig till hbtq-frågor samt intervjuer med församlingsrepresentanter och kristna hbtq-personer. Rapporten är ett porträtt av ett urval av röster från vår samtid. Intervjuerna efterföljs av samtalsfrågor, därför kan rapporten också fungera som diskussionsunderlag.

 

Författare: Johanna Wickberg (red), Anna-Karin Caspersson, Ellen Agernäs

Rapporten kan du ladda ner gratis som pdf här!

 

Rapporten kan också beställas som bok, och kostar då 150:- styck inkl porto. Maila din beställning till johanna[at]ekho.se. Ange leverans- och fakturaadress, antal rapporter och kontaktuppgifter.

bottom of page